top of page
Humanitarian Mission
Mission statement (2).png

Our Vision

Everyone deserves to live in peace and have access to support. As Brainspotting therapy has deeply changed and improved lives of so many people around the world, our vision is to make Brainspotting accessible to those who need it the most.

Hands of holding each other in field on road and sun_edited_edited.jpg

Cele Statutowe Fundacji Brainspotting Help

§ 1

 

Celem Fundacji jest działalność na rzecz ochrony i leczenia zdrowia psychicznego osób dotkniętych skutkami wojen, klęsk żywiołowych oraz katastrof. 

§ 2

Fundacja pomaga osobom, które doświadczają objawów traumy emocjonalnej w wyniku:

 

 • Utraty bliskiej osoby

 • Urazu fizycznego

 • Utraty społeczności, domu, dobytku, pracy lub biznesu

 • Przymusowego wysiedlenia

 • Uwięzienia/niewoli

 • Przymusowego oddzielenia od rodziny

 • Bycia świadkiem traumatycznych wydarzeń

Może to być wynikiem:

 • Wojny

 • Klęsk żywiołowych

 • Katastrof spowodowanych przez człowieka, które mogą być celowe (tj. ataki terrorystyczne), lub w rezultacie wypadku (tj.  katastrofy środowiskowe, przemysłowe lub transportowe)

 § 3

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie bezpłatnego indywidualnego i/lub grupowego wsparcia psychologicznego

 2. Organizowanie tłumaczeń dla osób, które ich potrzebują w celu skorzystania z oferowanej pomocy

 3. Zapewnienie wsparcia specjalistom zdrowia psychicznego, którzy mieszkają i pracują na obszarach dotkniętych wydarzeniami wymienionymi w § 2 lub musieli opuścić te obszary jako uchodźcy, poprzez organizowanie, zapewnianie lub finansowanie:

  • Bezpłatnego lub dotowanego szkolenia Brainspotting, oraz innych specjalistycznych szkoleń w zakresie terapii traumy

  • Dotacji i grantów

  • Bezpłatnych szkoleń, wykładów, webinarów i warsztatów

  • Profesjonalnego wsparcia w formie grupowych spotkań konsultacyjnych

  • Wsparcia emocjonalnego w grupach lub indywidualnie

 4. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia i edukacji dla specjalistów zdrowia psychicznego, którzy pracują na zasadzie wolontariatu z osobami wymienionymi w § 2, poprzez organizację: 

  • Bezpłatnych lub dotowanych specjalistycznych szkoleń, warsztatów, wykładów i webinarów

  • spotkań grup konsultacyjnych

 5. Zapewnienie psychoedukacji mającej na celu wspieranie leczenia i budowania odporności w zakresie zdrowia psychicznego w społecznościach dotkniętych wydarzeniami opisanymi w paragrafie § 2
   

Objectives
bottom of page