top of page
Humanitarian Mission

Deklaracja misji

Misją Brainspotting Help jest pomoc społecznościom dotkniętym wojną i klęskami żywiołowymi poprzez zapewnienie zwiększonego dostępu do Brainspottingu, terapii z udowodnioną skutecznością w leczeniu traumy.

Osiągamy to przez:

 • Łączenie osób w potrzebie z wolontariuszami

 • Oferowanie wsparcia i edukacji specjalistom zdrowia psychicznego w dotkniętych społecznościach

 • Rozpowszechnianie wiedzy psychologicznej w celu wspierania zdrowia psychicznego w dotkniętych społecznościach.

Hands of holding each other in field on road and sun_edited_edited.jpg

Cele Statutowe Fundacji Brainspotting Help

§ 1

 

Celem Fundacji jest działalność na rzecz ochrony i leczenia zdrowia psychicznego osób dotkniętych skutkami wojen, klęsk żywiołowych oraz katastrof. 

§ 2

Fundacja pomaga osobom, które doświadczają objawów traumy emocjonalnej w wyniku:

 

 • Utraty bliskiej osoby

 • Urazu fizycznego

 • Utraty społeczności, domu, dobytku, pracy lub biznesu

 • Przymusowego wysiedlenia

 • Uwięzienia/niewoli

 • Przymusowego oddzielenia od rodziny

 • Bycia świadkiem traumatycznych wydarzeń

Może to być wynikiem:

 • Wojny

 • Klęsk żywiołowych

 • Katastrof spowodowanych przez człowieka, które mogą być celowe (tj. ataki terrorystyczne), lub w rezultacie wypadku (tj.  katastrofy środowiskowe, przemysłowe lub transportowe)

 § 3

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie bezpłatnego indywidualnego i/lub grupowego wsparcia psychologicznego

 2. Organizowanie tłumaczeń dla osób, które ich potrzebują w celu skorzystania z oferowanej pomocy

 3. Zapewnienie wsparcia specjalistom zdrowia psychicznego, którzy mieszkają i pracują na obszarach dotkniętych wydarzeniami wymienionymi w § 2 lub musieli opuścić te obszary jako uchodźcy, poprzez organizowanie, zapewnianie lub finansowanie:

  • Bezpłatnego lub dotowanego szkolenia Brainspotting, oraz innych specjalistycznych szkoleń w zakresie terapii traumy

  • Dotacji i grantów

  • Bezpłatnych szkoleń, wykładów, webinarów i warsztatów

  • Profesjonalnego wsparcia w formie grupowych spotkań konsultacyjnych

  • Wsparcia emocjonalnego w grupach lub indywidualnie

 4. Zapewnienie profesjonalnego wsparcia i edukacji dla specjalistów zdrowia psychicznego, którzy pracują na zasadzie wolontariatu z osobami wymienionymi w § 2, poprzez organizację: 

  • Bezpłatnych lub dotowanych specjalistycznych szkoleń, warsztatów, wykładów i webinarów

  • spotkań grup konsultacyjnych

 5. Zapewnienie psychoedukacji mającej na celu wspieranie leczenia i budowania odporności w zakresie zdrowia psychicznego w społecznościach dotkniętych wydarzeniami opisanymi w paragrafie § 2
   

Objectives
bottom of page